— Politika je umenie možného —

Volebné tézy Zelení č.1

Politická strana Zelení bola založená v novembri 2011.

Čo nás viedlo k jej založeniu?

Napriek tomu, že už roky existuje viacero strán zelených (Strana zelených, Strana zelených Slovenska, Náš kraj, Robíme to pre naše deti SF), nevideli sme žiadne pozitívne zmeny v oblasti ochrany životného prostredia odkedy zelení nie sú v parlamente. Pritom otázky životného prostredia sú kľúčovými nielen v Európe. Priamo podmieňujú úspešnosť rozvoja svetovej ekonomiky. Ako vidieť na príklade Nemecka, podpora obnoviteľných zdrojov energie prináša nielen nové pracovné miesta, ale aj zlepšenie životného prostredia. Je to zároveň aj príklad, kde hľadať východiská z existujúcej hospodárskej krízy. Rakúsko, napr. v najnovšom čísle Agrarische Rundschau, uvádza, že až 20% všetkých pracovných miest je viazaných na podnikanie v životnom prostredí. Našim záujmom je ochrana životného prostredia pre ľudí na Slovensku s tým, že človeka považujeme za integrálnu súčasť prírody.

 

    Odkiaľ berie naša strana finančné prostriedky na financovanie jej chodu?

Kauciu zložil štatutár strany JUDr. Pavel Hraško. Naša predvolebná kampaň bude potrebovať minimálne náklady. Neplánujeme bilboardy, ani extra reklamy v médiách. Predvolebná kampaň bude zameraná na osobné stretnutia s našimi sympatizantmi a so zástupcami jednotlivých záujmových organizácií (záhradkári, rybári, včelári a pod.).

 

    Čo je podľa nás hlavným problémom na Slovensku? Ako by sme ho chceli riešiť?

Najväčším problémom na Slovensku je vysoká nezamestnanosť. Chceli by sme ju riešiť tak, že budeme presadzovať vytváranie nových pracovných miest, a to aj formou samo zamestnávania. Ťažisko bude na podpore rozvoja lokálnej výroby a malých a stredných podnikov.

 

Našim prioritným cieľom je, aby sa ľudia začali hlbšie zaoberať skutočnými príčinami súčasnej krízy, ktorá nie je len krízou ekonomickou, ale aj morálnou a etickou ako o tom svedčí aj mediálne oneskorene (päť rokov) propagovaná kauza Gorila, ktorá je podľa nás len špičkou ľadovca. Slovensko nie je schopné čerpať finančné prostriedky z EÚ na zlepšenie životného prostredia, poľnohospodárstva, rybárstva, či dopravnej infraštruktúry, hoci v Slovenskej republike existujú priaznivé predpoklady pre ochranu životného prostredia, zachovanie biologickej rozmanitosti, využívanie ekosystémových služieb a progresívny rozvoj zelenej ekonomiky.

Ako zelení chceme preniesť tieto predpoklady do praxe prostredníctvom konkrétnych opatrení, ktorých prijatie vo svojom programe budeme presadzovať v týchto oblastiach:

a/ Zvýšenie ochrany ovzdušia, nie predajom emisií, ale napr. okrem lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov aj presadením technických a technologických prostriedkov na zníženie spotreby pohonných látok zo všetkých fosílnych palív (benzín, nafta, plyn) o 17 až 20%. Zavedenie týchto opatrení do praxe zabezpečí zároveň aj zníženie emisií pri spaľovaní fosílnych palív až o 70 až 90%.
b/ Ochrana poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie nezávadných potravín aj prostredníctvom legislatívnych opatrení, odstraňujúcich súčasnú diskrimináciu časti, najmä drobných záhradkárov, ktorí musia záhradky prenajímať alebo kupovať za trhové ceny, oproti tým, ktorí to isté získali za účinnej pomoci štátu. Ide o zabezpečenie rovnosti pred zákonom pre všetkých užívateľov a vlastníkov pôdy, ktorá vznikala celé tisícročia tempom 1 mm za sto rokov, ale my sme ju schopní zničiť svojou hrabivosťou počas života jednej generácie, napriek tomu, že štát vrátane Ústavného súdu už viac ako 10 rokov iba deklaruje verejný záujem na vysporiadaní záhradkových osád na Slovensku.
c/ Zachovanie priaznivého stavu biodiverzity a využívanie ekosystémových služieb ako je zvyšovanie úrody poľnohospodárskych plodín opeľovaním prostredníctvom zachovania tradičného chovu včelstiev, podpora trvalo udržateľného rybárstva pre manažment a zachovanie kvality vodných ekosystémov a využívanie tradičných znalostí pre rozširovanie ekologického poľnohospodárstva a obnovu malých rodinných fariem na vidieku.
d/ Racionálne využívanie prírodných zdrojov Slovenska prostredníctvom dodržiavania environmentálnych a ekonomických kritérií, napríklad zachovanie kvality a kapacity vodných zdrojov najmä v prepojení na intenzifikáciu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré z dlhodobého hľadiska predstavujú potenciálnu hrozbu pre ich kontamináciu a stratu.
e/ Presadzovanie integrovaného manažmentu krajiny s cieľom zachovať prírodné bohatstvo, krajinný ráz a kvalitu životného prostredia vytváraním trvalých pracovných miest v oblasti agroturistiky, ekoturistiky, plošne s prepojením jednotlivých centier na vidieku (cykloturistika, hypoturistika, podpora železničnej turistickej dopravy, aj historických vlakových súprav tak ako je to inde vo svete), najmä na doteraz najmenej využívaných tratiach.
f/ Zvyšovanie povedomia verejnosti, podpora rozšírenia environmentálnej výchovy na školách najmä s cieľom presadiť smelú víziu, že do roku 2050 budú zavedené vo všetkých oblastiach života bezodpadové technológie nevyhnutné pre fungovanie harmonickej ľudskej post industriálnej civilizácie, ktorá nebude ohrozovaná neustálym bojom o zdroje energie, z klimatických zmien vyplývajúcim nedostatkom potravín a obmedzeným prístupom k pitnej vode.

Ako by sme riešili nasledovné problémy na Slovensku:
nezamestnanosť, platobné podmienky, zdravotníctvo, školstvo?

Dopytované okruhy problémov sa už riešia na Slovensku dlho bez pozitívnych výsledkov. Tieto problémy dospeli do takého štádia, že Slovensko potrebuje široký konsensus nie stranických riešení, ktoré sa menia spolu s tou ktorou vládou, ale konsensus skutočných odborníkov pre dané problémy, ktorí navrhnú krátkodobé a dlhodobé riešenia. Naša strana bude podporovať aby ministerstvá boli obsadzované skutočnými odborníkmi a nie politickými nominantmi.

S akou politickou stranou by sme si vedeli predstaviť koalíciu? Dnes je ešte predčasné hovoriť o koalíciách. Spolu s kauzou Gorila sa ukázala prehnitosť slovenskej politiky a jej predstaviteľov. Slovensko potrebuje najmä morálnu obnovu a očistené slovo politik.

Posted in Nezaradené


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *